Oldal kiválasztása

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatainak védelme fontos számunkra.
Jelen adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy a Szervizdömping KFT. (a továbbiakban: a „Társaság”) milyen jellegű személyes adatokat gyűjt Önről, mint ügyfeléről a vállalattal való kapcsolata, valamint termékeink használata és szolgáltatásaink igénybevétele során, továbbá ismerteti az adatok kezelési módjait. A jelen adatkezelési tájékoztatót frissítjük, ha azt szükségesnek látjuk a termékeink és/vagy szolgáltatásaink változásai, a legmodernebb IT megoldások alkalmazása, a felhasználói visszajelzések miatt, vagy jogszabályi előírások miatt az kötelező. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Jelen tájékoztató módosítását követően azt nyilvános helyen láthatóan közzétesszük (az összes webes felületünkön). Javasoljuk, hogy időnként olvassa el újra az adatkezelési tájékoztatót, hogy megtudja, hogyan védi a Társaság az Ön személyes adatait.

TÁRSASÁG
Társaság neve, adatai és elérhetőségei:

Név: SZERVIZDÖMPING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Cégjegyzékszám: 03-09-125529 Adószám: 24182335-2-03

Bankszámlaszám: Raiffeisen: 12076910-01373213-00100007

Képviseli: Lászlóné Gyurik Rita Székhely: 6000 Kecskemét Csáktornyai u 69. Tel: +36 20 4840840 E-mail: autodomping@hotmail.com Honlap címe: www.tataauto.hu; www.autofellepokuszob.hu
Társaság Ügyfélszolgálata: Címe: 6000 Kecskemét Csáktornyai u 69 Tel: +36 20 4840840 Elérhetőség időszaka: H-P 09:00-17:00

SZOLGÁLTATÁSOK és TERMÉKEK
Autó értékesítés, Alkatrész értékesítés, Autó felszerelési cikkek forgalmazása, Autó karbantartás-javitás.

Társaságunk A Társaság ügyfelei részére a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes – a weboldalon közzétett – árlistában és a szolgáltatásra külön ÁSZF-jében foglalt feltételek szerint. A szolgáltatások és termékek árai, részletei és szerződési feltételei a társaság weboldalán érhet érhetők el: www.tataauto.hu ; www.autofellepokuszob.hu

ADATVÉDELEM
A Társaság az irányadó adatvédelmi jogszabályok – különösen az új uniós adatvédelmi rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelet – GDPR) és a hatályos magyar törvények (elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) – előírásainak betartásával nyújtja szolgáltatásait, értékesíti termékeit és végzi üzleti tevékenységét.

Alapelvek
A Társaság a személyes adatok kezelése és feldolgozása során az alábbi alapelveket tartja szem előtt: Jogszerűség, jóhiszeműség, tisztességesség és átláthatóság.
A Társaság a személyes adatokat jogszerűen, a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak figyelembevételével és jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Jogcím / jogalap
A Társaság személyes adatot csak az Ügyfél hozzájárulása, szerződés teljesítése, jogszabályi felhatalmazás vagy jogos érdek alapján kezel. Célhoz kötöttség, adattakarékosság és pontosság A Társaság csak olyan adatot kezel, amely a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a célhoz kötötten megfelelő és releváns, a cél elérésére alkalmas, pontos, valamint az adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa

Megfelelőség
A Társasága a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Tájékoztatás A Társaság az adatkezelési tájékoztatóban mindig tájékoztatja Ügyfelét az adatkezelés céljáról, módjáról, időtartamáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

Ügyféljogok biztosítása

A Társaság az ügyfél megkereséseket (kérelmeket) és panaszokat a jogszabályok által előírt időben és rendben kezeli, megválaszolja, valamint biztosítja az ügyfél adatvédelemmel kapcsolatos jogait

Korlátozott tárolhatóság

A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adattovábbítás, külső szolgáltatók A Társaság az általa kezelt személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon, valamint külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja . Adatbiztonság, integritás, bizalmas jelleg, alapértelmezett adatvédelem Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, felhasználásával, vagy megváltoztatását, illetve véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával (adatvédelmi incidensekkel) szembeni védelmet is ideértve. A Társaság az esetleges adatvédelmi incidensről késedelem nélkül, ésszerű időn belül tájékoztatja az érintettet.
A Társaság továbbá folyamatosan törekszik, hogy a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre és alkalmazzon annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
E kötelezettség teljesítésére a Társaság minden együttműködő külső szolgáltatójának és partnerének figyelmét is felhívja.

16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme

A 16. életévét be nem töltött személy ügyfél személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaság 16. életévét be nem töltött ügyfélre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

Adatkezelés

A Társaság az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően ügyfele személyes adatait az alábbiakban meghatározott jogcímen és célból köteles, és jogosult kezelni (a továbbiakban: személyes adat).

Az adatkezelés jogcíme/jogalapja:
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdése megállapítja, hogy az ügyfelek személyes adatai mely esetben kezelhetők:
a) az ügyfél hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az ügyfél az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az ügyfél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az ügyfél vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az ügyfél olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az ügyfél gyermek.” Figyelemmel a Társaság tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az ügyfél önkéntes, konkrét, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) bek. 5.1.a) pont), valamint a Társaság és az Ügyfél, vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője közti bármely szerződéses kötelem előkészítése során vagy annak létrejöttét követően a szerződéses és jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés célja: elsősorban a Társaság termékeinek és szolgáltatásainak nyújtása, kereskedelmi és szerződéses kapcsolatainak létrejötte és teljesítése, e körben kapcsolattartás, számlázás, díjak beszedése.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:  az ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás;  a Társaság és az Ügyfél közötti, a Társaság tevékenységi körébe tartozó – termékek/szolgáltatások igénybevételére és nyújtására szóló – szerződések/jogügyletek létrejötte és teljesítése, a szerződéses kötelezettségek Társaság általi teljesítése, jogainak érvényesítése;  az Ügyfél számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson;  díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás;  a Társaságot jogszabály alapján terhelő kötelezettségek teljesítése, a Társaságot megillető jogok gyakorlása;  az Ügyfél külön kifejezett, előzetes, írásbeli és dokumentált hozzájárulása esetén hírlevél küldése;  az Ügyfél jogainak védelme.

A kezelt személyes adatok:
A Társaság kizárólag a következő személyes adatokat kezeli:  Regisztrációhoz, termék vagy szolgáltatás megrendeléséhez/szerződéshez szükséges adatok: az ügyfél neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe, telefonszáma, lakcíme/postázási címe, adóazonosító jele, kapcsolattartó elérhetőségei (név, e-mail, telefonszám);

 Számlázási adatok: Amennyiben az ügyfél ellenértéket fizet a Társaság részére a termék/szolgáltatás megrendeléskor, a Társaság kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adóazonosítója.  Hitelesítés során megadott adatok, iratok: Az ügyfeleknek lehetőségük, a Társaság által meghatározott esetekben kötelezettségük áll fenn arra, hogy hitelesítsék magukat.

A személyes adatok forrása:

A személyes adatokat a szerződés létrejötte/teljesítése érdekében elsősorban az Ügyfél közvetlenül adja meg a termék/szolgáltatás megrendelésekor (pl. igénylőlapon vagy online), illetve a Társaság harmadik (külsős) felektől kapja meg – így viszonteladóitól és partnereitől, akikkel társmárkás szolgáltatásokat kínál – valamint jogszabályi (adózási és számviteli) kötelezettségeinek teljesítése érdekében közhiteles és nyilvános nyilvántartásokból szerzi be.

A Társaság köteles a személyes adatok védelméről gondoskodni. A Társaságot, illetve alkalmazottját, tagját, megbízottját, alvállalkozóit a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak jogszabályokban meghatározottak szerint teheti lehetővé.

Az ügyfélnek jogában áll a személyes adatairól dönteni. Ha az ügyfelet személyes adatainak megadására kérik, azt visszautasíthatja. Ha azonban azt választja, hogy nem adja meg a termék vagy szolgáltatás (esetileg funkció) biztosításához szükséges adatokat, lehet, hogy nem tudja majd az adott terméket, szolgáltatást vagy funkciót használni. Az Ügyfél köteles az Ügyfélnevét és jelszavát zártan kezelni és másnak nem hozzáférhetővé tenni. Az Ügyfél jelen kötelezettségének megszegéséből eredő kárért a Társaság nem felel.

Az adatkezelés időtartama:
A Társaság köteles a személyes adatokat legalább a szerződés megszűnéséig, de legfeljebb a szerződésből eredő igények elévüléséig, valamint az adó- és egyéb irányadó törvények által előírt határidőig kezelni, kivéve, ha törvény az adatkezelésre eltérő határidőt ír elő, e körben különösen: – A személyes adatokat a Társaság a szerződéses jogviszony megszűnését követő elévülési idő lejártáig kezeli. Az elévülési idő az elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 143. § (2) bekezdése szerint – 1 év, nem elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében az elévülési idő 5 év. – Hibaelhárítással kapcsolatos valamennyi adat esetében a megőrzési idő: hibaelhárítástól számított 1 év. – Bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatmegőrzés esetében az előfizetői adatok az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. § (3) bekezdése szerint őrizhetők meg: a szerződés megszűnését vagy keletkezést követő 1 év. – Kapcsolatfelvétel, illetve Társaság ajánlatainak megküldése céljából kezelt adatok esetében az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig. A Társaság a személyes adatot törli, – Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Társaság a törlést haladéktalanul végrehajtja. – Amennyiben az Ügyfél kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével). Az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Ügyfél kérheti . – Amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki. – Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt. A törlés megtagadható (i) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (ii) jogvédelemhez, jogérvényesítéshez szükséges. – A törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogerősen elrendelte. – Törlés helyett a Társaság – az Ügyfél tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén a Társaság az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Társaság a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

– A Társaság által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Társaság a hírlevél adatbázisában az Ügyfél személyes adatait törli.
Az adatkezelés és adattárolás módja: vegyes (manuális és gépi feldolgozás, és/vagy papír alapú megőrzés).

Amennyiben ellentmondás lenne a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója, illetve a Társaság és ügyfelei között termékre és/vagy szolgáltatásokra kötött szerződés feltételei között, akkor a szerződés feltételei az irányadók.

A termékeinkre szóló szerződéses feltételeinket az alábbi linkeken érheti el: https://autofellepokuszobok.hu/ szerzodesi-feltetelek

Személyes adatait az Ügyfél hozzájárulása esetén osztjuk meg (adattovábbítás), illetve amennyiben ez az alábbiak szerint és miatt szükséges: – a vonatkozó törvény betartása érdekében, vagy érvényes jogi eljárásokkal kapcsolatban, beleértve bűnüldöző hatóságok vagy más állami szervek megkereséseit is (pl. hatósági adatszolgáltatás, pénzmosás/csalás elleni fellépés); – vásárlóink védelmére, például kéretlen levelek vagy más felhasználók becsapására tett kísérlet elkerülésére, vagy annak érdekében, hogy megelőzzük egy élet elvesztését vagy bárki komoly sérülését; – ezt a szerződéses teljesítésünk igényli (adattovábbítás tárhelyüzemeltető részére – ld. 3.4. pont), – termékeink/szolgáltatásaink biztonságának működtetésére és fenntartására, beleértve a rendszereink vagy hálózataink elleni támadás megelőzését, vagy megállítását; – a Társaság jogainak vagy tulajdonának védelmére, beleértve a szolgáltatások használatát szabályzó feltételek betartatását – ha azonban arra utaló információt kapunk, hogy egy személy a szolgáltatásainkat lopott szellemi vagy fizikai társasági-tulajdon forgalmazására használja, nem mi magunk fogjuk az Ügyfél személyes tartalmait megvizsgálni, hanem átadhatjuk azokat a bűnüldöző szerveknek.

Az adatokat kizárólag a fent meghatározott célból, továbbítjuk.

Adatfeldolgozás, adattárolás, és a személyes adatok biztonsága

A Társaság kötelességének tekinti az Ügyfél személyes adatainak védelmét. Különféle biztonsági technológiák és eljárások alkalmazásával védjük személyes adatait az illetéktelenek általi hozzáféréssel, felhasználással és közzététellel szemben. Így például a felhasználó által megadott személyes adatokat korlátozott hozzáférésű, zárt létesítményekben elhelyezett számítógépes rendszereken tároljuk.

A Társaság által nyújtott szolgáltatások tárhelyét biztosító szerverparkunkat az Invitech Megoldások Zrt. magyarországi zárt adatközpontjaiban üzemelteti. A Társaság által kezelt személyes adatok tárolásának és feldolgozásának helye elsődlegesen az Invitech datacentereiben található szerverek, valamint a Társaság saját fejlesztésű zárt informatikai rendszerei (vállalatirányítási rendszer – CRM) és eszközei (munkatársi eszközök, irodai szerverek), felhő szolgáltatás (Google-drive) és az ügyfelek saját használatú termék fiókjai (Vezérlőpult, SMTP-, Webgalamb- és WGX-fiók).

A Társaság az ellenérték fejében igénybe vehető termékeinek megvásárlása és szolgáltatásainak igénybevételéhez, így a szerződéseinek teljesítéséhez, valamint a legcélszerűbb és leghatékonyabb vállalati adminisztráció érdekében az alábbi külső szolgáltatókat veszi igénybe, illetve működik együtt:

Tárhelyszolgáltató

Tárhelypark Kft.
Telephely:

1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám:

23289903-2-43
Cégjegyzékszám

01-09-322570
Bankszámlaszám:

12011179-01395626-00100003 – Raiffeisen Bank Zrt.

GDPR rendelet megfelelés

A Tárhelypark Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének már korábban is megfelelt. A szervereinken tárolt adatok biztonsága, különösen a személyes adatoké fontos számunkra. A mostani ÁSZF változással a személyes adatok védelmére irányuló intézkedéseinket rögzítettük a rendeletnek megfelelően. Azért, hogy saját GDPR csomagodba könnyebben csatolni tudd a mi megfelelőségünket, az Adatfeldolgozási tevékenységek leírását egy külön dolkumentumban rögzítettük, melyet a szerződéssel együtt értelmezünk. Az Adatfeldolgozási tevékenységek általános szerződési feltételei itt érhető el: https://tarhelypark.hu/aszf/

Hírlevél küldő szolgáltató

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt. Cégjegyzékszám: 01-10-046975 Adószám: 14032868-2-42 Bankszámlaszám: 10701551-67405024-51100005 (CIB Bank Zrt.) Képviseli: Nádasdy-Nagy Balázs CEO, ill. dr. Koppány Julianna COO Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel: +36 20 222 0011 Fax: +36 1 999 1750 E-mail: info@ens.hu adatkezeles@ens.hu Honlap címe: www.ens.hu 1.2. Társaság Ügyfélszolgálata: Címe: 1106 Budapest, Fehér út 10. Tel: +36 20 222 0011 Fax: +36 1 999 1750 Elérhetőség időszaka: H-P 08:00-16:00 (főszabály), 0-24 az egyes szolgáltatásoknál E-mail: support@ens.hu / support@mobicom.hu / support@smtp.hu

– Google LLC/Inc. (felhőszolgáltatás – goodle drive) A Google adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el: https://policies.google.com/privacy – Facebook (Webgalamb hírinfó felület) A Facebook adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation A Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott és saját rendszereikben általuk kezelt személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatkezelési tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott külső szolgáltató honlapján érhető el.
Személyes adatok Ügyfél általi elérése, kezelése, módosítása, törlése – Érintett adatvédelmi jogai

A Társaság betartja az adatvédelmi jogszabályokat és mindenkor biztosítja az ügyfél/érintett részére az adatvédelemmel kapcsolatos jogait, illetve elősegíti azok érvényesítését.

A Társaság bizonyos termékeinél és szolgáltatásainál az ügyfél megtekintheti, és szerkesztheti személyes adatait, e körben különösen: – ENS vezérlőpult: a szolgáltatás megrendelésekor megadott személyes adatait az ügyfél nem tudja módosítani, az ügyfél kezelheti a tárhelyhez kapcsolódó szolgáltatásokat (pl. tud új e-mail címet létrehozni, jelszót módosítani);

Az Ügyfél/Érintett jogai az adatkezelés kapcsán:

– Adatkezelésről tájékoztatás, az érintett hozzáférési joga Az Ügyfél bármikor kérheti, hogy a Társaság tájékoztassa, hogy kezeli-e az ügyfél személyes adatát, és ha igen, akkor az adatkezelés jogcíméről, céljáról, a személyes adatok kategóriáiról, azok tárolásának tervezett időtartamáról, az adatkezelés tartalmáról, idejéről, módjáról, és az adatok módosításának, helyesbítésének és törlésének módjáról, valamint azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. A Társaság a tájékoztatást – illetve kérelemre a személyes adatokról másolatot – elektronikus formában teljesíti. – Adathelyesbítés, -módosítás, -kiegészítés Az Ügyfél kérheti a Társaság által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint – figyelembe véve az adatkezelés célját – a hiányos adatok kiegészítését. – Adattörlés Az Ügyfél kérheti a Társaság által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály kötelezi a Társaságot, vagy arra felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Társaság minden esetben tájékoztatja a Ügyfelet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. – Adatkezelés korlátozása Az ügyfél kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az ügyfél vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Az ügyfél kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de az ügyfél ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Az ügyfél továbbá akkor is kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az adatkezelés célja megvalósult, de az ügyfél igényli azok Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. A Társaság az általa kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az ügyfél jogos érdekét nem sérti. – Adatkezelés elleni tiltakozás
Az ügyfél bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a személyes adatok kezelése kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A Társaság az ügyfél tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással ügyfél személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

– Adathordozhatósághoz való jog Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. – Hírlevélről leiratkozás, hozzájárulás visszavonása A hírlevélre feliratkozás bármikor megszüntethető a Társaság által küldött elektronikus levél legalsó sorában (láblécben) lévő leiratkozási linkre való kattintással, vagy a Társaság székhelyére postai úton vagy az Ügyfélszolgálatra elektronikus formában megküldött levél útján.
Az adatvédelmi jogszabályok alapján a Társaság nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az Ügyfél tájékoztatás iránti és egyéb kérelmét írásban terjesztheti elő a Társaság székhelyére címzett postai levélben, vagy az Ügyfélszolgálat elérhetőségére /nyerohorgaszklub@gmail.com / küldött e-mailben.

Ha a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk benyújtását kérheti.

A Társaság az Ügyfél/Érintett kérelmét/megkeresését indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 30 napon belül megvizsgálja, megválaszolja és tájékoztatja az Érintettet a megtett intézkedésekről. A határidő kivételesen indokolt esetben, az eset összes körülményére, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára tekintettel további kettő hónapra meghosszabbítható. Amennyiben a Társaság az Ügyfél kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az ügyfél az illetékes hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat az alábbiak szerint. A Társaság a tájékoztatást díjmentesen nyújtja, kivéve, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, ilyenkor a Társaság ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Amennyiben az Ügyfél úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az Ügyfél az irányadó jogszabályok szerint:

A panaszával közvetlenül az alábbi, illetékes magyar adatvédelmi hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36-1-391-1400 Telefax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

Panaszügyintézés rendje:

A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az ügyfél a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban. A panaszügyintézés megváltozott rendjéről itt olvashatnak: naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. A Hatóság az ügyféli jogok érvényre juttatását az adatkezelők felé formalevelek kibocsátása útján segíti elő: http://www.naih.hu/panaszuegyintezesrendje.html. A Hatósághoz emailben benyújtott panaszok intézése is az ügykezelés általános szabályai szerint zajlik, és a válaszadás hagyományos módon, írásban postai úton vagy emailben történik. A panaszbejelentéshez célszerű csatolni az ügyben eddig keletkezett és az elbíráláshoz szükséges iratok másolatát.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz (törvényszékhez) fordulhat (birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso).

A Társaság munkavállalóival, potenciális munkavállalóival, valamint helyiségeinek látogatóival összefüggő adatkezelés

A Társaság munkavállalóiról a következő személyes adatokat kezeli: név, születési név, anyja neve, születési hely, idő, állandó lakcím, levelezési cím, tartózkodási hely címe, személyi ig. szám, adóazonosító, TAJ szám, állampolgárság, bankszámlaszám, telefonszám, iskolai végzettség, ezt igazoló bizonyítvány száma, illetve szükség esetén a házastárs neve, házastárs születési neve, házastárs adóazonosítója, gyermek(ek) neve, gyermek(ek) adóazonosítója, gyermek(ek) TAJ száma, gyermek(ek) anyjának neve, gyermek(ek) születési helye, ideje, gyermek(ek) esetleges fogyatékossága, munkavállaló egészségügyi adatai.

A Társaság a munkavállalóit érintő adatkezelés célja a Társaságot terhelő jogszabályi (nyilvántartási és bejelentési) kötelezettség teljesítése. A Társaság a munkavállalóit érintő adatkezelés időtartamát az azt előíró jogszabályok határozzák meg.

A Társaság potenciális munkavállalóit érintő adatkezelés jogalapja az ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata. Az adatkezelés célja a Társaság potenciális munkavállalóinak toborzása, kiválasztása. A Társaság potenciális munkavállalója önéletrajza és egyéb jelentkezéshez szükséges dokumentumok adatkezelőnek történő megküldésével vagy átadásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelentkezése során megadott személyes adatait a Társaság a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja addig ameddig ehhez hozzájárulását nem vonja vissza, de legfeljebb az adott pozíció betöltésétől számított 2 évig. A Társaság jogosult az így átadott/megküldött személyes adatokat felhasználni a potenciális munkavállaló Társaságnál történő elhelyezkedését lehetővé tévő jövőbeni olyan helyzetben, amikor a potenciális munkavállaló a Társaság által létesíteni kívánt munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony betöltésére a Társaság megítélése szerint alkalmas lehet, abból a célból, hogy a személyes adatok lehetővé tegyék a Társaság ezen álláspontjának kialakítását és a potenciális munkavállaló közvetlen megkeresését.

A Társaság vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból az irodájában és helyiségeiben, figyelő kamerákat működtethet, illetve létesíthet. A kamerák képfelvételt készíthetnek, amelyeket a Társaság megtekinthet és felhasználhat vagyonvédelmi, vagy a munkaszerződés teljesítésével összefüggő okból. A Társaság ezúton tájékoztatja munkavállalóit, illetve az irodába belépő személyeket, hogy a Társaság székhelyéül szolgáló irodának helyt adó irodaházban az üzemeltető figyelő kamerákat működtet. A felvételeket, ha azok nem kerülnek az e pontban írtak szerint felhasználásra azok elkészültétől számított 72 órán belül törölni kell.

Értelmező rendelkezések

A Társaság az adatvédelmi előírások betartása során az adatvédelmi jogszabályokban használt és rögzített, különösen az alábbi definíciókat tekinti irányadónak és alkalmazza.

Ügyfél: a Társaság termékeit megvásárló és szolgáltatásai igénybe vevő természetes személy, illetve az általuk megnevezett kapcsolattartó természetes személyek.

Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a Társaság rendelkezésére. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Külső szolgáltató:

Az Adatkezelő vagy az Adatkezelő rendszereinek (szerverinek) üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Társaság részére személyes adatokat továbbíthatnak, tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

Termékek és szolgáltatások:

A Társaság termékeinek (szoftvereinek), szolgáltatásainak, webhelyeinek, alkalmazásainak, kiszolgálóinak és eszközeinek gyűjtőneve.

Tájékoztató:

A Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója, amely a hatályos magyar törvények alapján szerzői jogi védelemben részesülő alkotásnak minősül, és akár részbeni másolásához, átdolgozásához, közzétételéhez, és egyéb felhasználásához a szerző hozzájárulására van szükség.

Share This